OC zarządcy nieruchomości

Funkcję zarządcy nieruchomości może pełnić osoba fizyczna, osoba prawna lub zarząd wspólnoty, jeśli nie został wybrany  w tym celu organ zewnętrzny. Do najważniejszych zadań pomiotu należą utrzymanie porządku i utrzymanie obiektu we właściwym stanie technicznym, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości.

Sprawowanie wspomnianej funkcji wiąże się z dużą odpowiedzialnością, bowiem będące w obowiązku zarządcy czynności wynikające z opieki nad powierzonym mieniem muszą być wykonywane rzetelnie, gdyż chodzi o interes i dobro mieszkańców. Zarządca jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo i komfort.

Czy ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości jest obowiązkowe na mocy artykułu 186 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Jakie obowiązki pełni zarządca nieruchomości?

Obowiązki nałożone na zarządców nieruchomości to między innymi:

  • kontrola bezpieczeństwa instalacji elektrycznych, wodociągowych, gazowych, centralnego ogrzewania
  • kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych
  • ocena stanu technicznego zabezpieczeń przeciwpożarowych i instalacji piorunochronowej
    dokonywanie remontów i napraw zgodnie z planem
  • wywóz nieczystości, usuwanie śniegu z dachów, usuwanie śniegu z ulic dojazdowych, dezynsekcja, deratyzacja

Jak chroni ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości?

Przedmiotem ochrony jest odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości.
Oznacza to, że jeżeli w  trakcie trwania ochrony ubezpieczenia, działanie lub zaniechanie ubezpieczonego związane z pełnieniem czynności określonych w umowie w zakresie zarządzania nieruchomością przyczyniło się do powstania szkody osób trzecich, straty będą pokryte przez ubezpieczyciela na zasadach określonych w przepisach polskiego prawa.
Jednym z przykładów jest zalanie mieszkania wskutek zerwanego dachu, gdzie przyczyną są warunki atmosferyczne – wichura i ulewa.

Kiedy mieszkanie lokatora zostanie zalane ze względu na zerwany dach, wichurę, gradobicie lub ulewę, odszkodowanie jest wypłacane z OC zarządcy nieruchomości, niemniej jednak każdy lokator powinien posiadać swoją polisę ubezpieczeniową na zdarzenia związane ze szkodami w posiadanym mieniu.

Nie tylko nieruchomość, ale także teren wokół nieruchomości to taki obszar, na którym gdy dojdzie do zdarzenia, również odpowiedzialny jest zarządca. Przykładowo, jeśli dojdzie do zdarzenia na przejściu (chodniku) na terenie nieruchomości, na którym za porządek odpowiada wskazana osoba, a związek będzie mieć to z niedopełnieniem lub zaniechaniem określonych czynności, także poszkodowanemu będzie należało się odszkodowanie.

Przykładem takiego zdarzenia może wystająca gałąź, o którą potknął się pieszy. Bardzo powszechne zdarzenie to poślizgnięcie się na zalodzonym chodniku, który nie został zabezpieczony.
Drogi dojazdowe także muszą być zabezpieczone przy niesprzyjających kierującym pojazdów warunkach atmosferycznych.

Posiadanie polisy zarządcy nieruchomości jest obowiązkowe, ale równocześnie jest takim rozwiązaniem, dzięki któremu odszkodowanie zostanie wypłacone z ubezpieczenia, a nie ze środków własnych zarządcy.  

Jaka jest suma gwarancyjna OC zarządcy nieruchomości?

Przepisy ustalają przedmiot ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia, a także minimalną sumę gwarancyjną, która wynosi 50 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i do wszystkich zdarzeń w ciągu maksymalnie 12 miesięcy. Brak posiadania polisy może skutkować nałożeniem kary finansowej wynoszącej od czterokrotności aż do dziesięciokrotności średniego wynagrodzenia.

Co daje ochrona z tytułu odpowiedzialności cywilnej zarządcy?

Polisa OC dla zarządcy nieruchomości pozwala zdjąć z barków brzemię odpowiedzialności zawodowej i skupić się na wykonywaniu codziennych obowiązków, których wykonywanie bardzo często jest związane z pracą pod presją czasu i sytuacjami powodującymi stres.

Poczucie bezpieczeństwa które daje ochrona powoduje, że sprawowanie pieczy nad nieruchomością i jej mieszkańcami jest dużo bardziej komfortowe.

[elfsight_contact_form id="3"]